ביעור החמץ הפנימי

אור הנר יפה לבדיקה

לחג הפסח – יום חרתנו, קודמת מצות 'ביעור חמץ', ויש בכך ללמדנו כי היציאה לחירות עוברת דרך ביעור החמץ שבתוכנו, אותו 'חמץ' שמעקב אותנו מלממש את עצמנו ולפעול ע"פ רצוננו ושאיפותינו[1].

כלומר, מה שמעכב אתנו בחיים אינו דבר חיצוני, זה לא אדם זה או אחר, ולא משאב או יכולת כזאת או אחרת וגם לא חוסר המוטיבציה, אלא חמץ פנימי שיש בתוכנו, הוא זה שמעיב על המוטיבציה ומעכב אותנו מלעשות את הצעד או לרכוש את הידע או הכלים הנכונים, וכאשר נבער את אותו חמץ, חיינו יעלו באופן טבעי על מסלול טוב נכון עבורנו. (להרחבה בעניין זה ראו מאמר "חדרי נפשי"). זה נכון לזוגיות, לפרנסה ולכל תחום אחר. כלומר, הכול מתחיל מעולמנו הפנימי, כאשר יש בעולמנו הפנימי חמץ הוא יופיע כלפי חוץ בכל מיני דרכים, ועיקר מבוקשנו הוא לנקות את עולמנו הפנימי מאותו חמץ, אנו מבקשים לחזור ולהיות נקיים, פשוטים וישרים כמו "מצה" ולהיפטר מכל החשבונות המטרידים אותם אנו סוחבים.

"לְבַד֙ רְאֵה־זֶ֣ה מָצָ֔אתִי אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֧ה הָאֱלֹהִ֛ים אֶת־הָאָדָ֖ם יָשָׁ֑ר וְהֵ֥מָּה בִקְשׁ֖וּ חִשְּׁבֹנ֥וֹת רַבִּֽים" (קהלת ז, כט)

איך עושים זאת?

את התשובה לכך רמזו לנו חכמינו בהלכות ביעור חמץ.

מצוות ביעור החמץ מתחילה בחיפוש אחריו לאור הנר, בליל י"ד בניסן, ולמחרת ביום י"ד בניסן שורפים אותו.

להלן נבאר הלכות אלו, ואת הלימוד מהן לעולמנו הפנימי, בקווים כללים:

אור הנר

בתלמוד (פסחים דף ז ע"ב) מובא שהבדיקה צריכה להיות לאור הנר דווקא ולא לאור אבוקה  למרות שאורה רב יותר, וזאת ממספר סיבות:

"ואבוקה לא … אמר רב נחמן בר יצחק: זה יכול להכניסו לחורין ולסדקין, וזה – אינו יכול להכניסו לחורין ולסדקין. רב זביד אמר: זה – אורו לפניו, וזה – אורו לאחריו. רב פפא אמר: האי – בעית, והאי – לא בעית. רבינא אמר: האי – משך נהורא, והאי – מיקטף איקטופי". (תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ח  ע"א )

כלומר, חכמינו הביאו מספר סיבות לכך שיש לבדוק דווקא בנר ולא באבוקה.

לדעת רב יצחק הסיבה לכך היא – שנר ניתן להכניסו לחורים וסדקים ואבוקה לא. לדעת רב זביד הסיבה לכך היא – שאור הנר לפניו ואור האבוקה לאחריו (כלומר, אור הנר מאיר לי מה שלפני בעוד האבוקה מסנורת), לדעת רב פפא הסיבה לכך היא – שבאבוקה אנו מפחדים שמא יישרף הבית ולכן איננו בודקים כראוי, בעוד שבנר אנו לא חוששים לכך ויכולים להתרכז בבדיקה. לדעת רבינא הסיבה לכך היא – שאור הנר יציב ונמשך אחר הפתילה ואור האבוקה קופץ.

ובאלגוריה לחיפוש החמץ שבתוכנו פנימה:

1. זה יכול להכניסו לחורין ולסדקין, וזה – אינו יכול להכניסו לחורין ולסדקין-כלומר הבדיקה צריכה להיות נקודתית, מעמיקה וחודרת ולא שטחית וכוללנית, עלינו לשאוף לדיוק.

2. זה – אורו לפניו, וזה – אורו לאחריו עלינו להיות עם מבט לעתיד ולא לעבר, כלומר, אנו נגשים לבדיקה מתוך מטרה לשפר את חיינו, את עתידנו, ולא מתוך סקרנות לגלות "את הבעיות שלנו" בעבר, (אל לנו לחפש "חמץ" כתירוץ לכך שאנו תקועים ובכך להנציח את המצב, אלא עלינו לחפש "חמץ" בכדי לבערו למען עתיד טוב יותר).

3.: האי – בעית, והאי – לא בעית (באבוקה הבודק פוחד שישרף הבית ובנר אינו פוחד)-בשביל לבדוק אחר החמץ אל לנו לפחד שמא כל הבית יישרף, כלומר, אל לנו לפחד שזה ימוטט אותנו לגמרי,  אם נחשוש כן, לא נעיז באמת למצוא את החמץ. עלינו לבדוק את החמץ בביטחון שנתמודד עם החמץ ונזכה בזכות כך לחירות.

4. רבינא אמר: האי – משך נהורא (הנר נמשך יפה אחר הפתילה), והאי – מיקטף איקטופי (אור האבוקה קופץ)- יש לעשות תהליך רציני רציף ויסודי ולא בקפיצות אחרת לא נמצא את כל החמץ. כעין דברי הרב דוד הכהן על ארבעה שהציצו (בסודות התורה) ונפגעו, לדבריו, מי שמציץ נפגע, לכן אין 'להציץ' אלא להתבונן בצורה רצינית.

ליל י"ד בניסן

לדברי רב נחמן בר יצחק הסיבה לכך שבודקים את החמץ בלילה (ולא ביום למחרת בצמוד לביעורו) היא מאחר ובלילה  "בני אדם מצויין בבתיהם, ואור הנר יפה לבדיקה". (תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ד ע"א)

כלומר, באלגוריה לנפש האדם, לילה מבטא את הזמנים של נפילה, משבר, עצבות, אלו הם הזמנים בהם "בני אדם מצויין בבתיהם" כלומר, בזמנים אלו האדם מסתגר בעצמו ועל כן, זמנים אלו מסוגלים ביותר למציאת וביעור החמץ.

וכדברי ר' צדוק הכהן מלובלין:  

"ופירוש בביתו, בחדרי לבבו, אור הנר יפה לבדיקה, שאור שבעיסה הטמון בחורין ובסדקין זה טוב יותר בלילה בעת החושך שאז אור הנר מאיר … ועל ידו יכול לבדוק כל המיני חימוץ מסדקי לבבו עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו". (צדקת הצדיק אות יג)

על כן, צריך לנצל זמנים אלו לשם כך, כי באמת לשם כך הם נועדו, וכפי שכתב הרב קוק:

"בעת אשר ירגיש האדם נפילה, מפני חולשת רוח המעדה מוסרית, ישים אל לבו שממעמקים התהומיים הוא צריך לדלות מרגליות יקרות, וישוב ויעלה, ויחדש כמו בגבורה ובשלוה לאור עולם, עוד ביתר שאת מימי קדם". (אורות הקודש ח"ג עמ' רנב)

כאמור בדברי הרב, לאחר כל לילה כזה שמנוצל כראוי מגיעה עליה "ביתר שאת מימי קדם".

וכעין זה כתב במקום אחר, וזו לשונו:

"כשמרגיש אדם שהוא עלוב, ריקני, אין לו איל רוחני, ונופל הוא ומתמוטט, ידע שאור גדול מוכן לפניו, וכל הגרעונות, הביטולים, בין המעשיים, בין הרוחניים, בין החיוביים בין השליליים של כל ימי חייו הנם מתיצבים לפניו, וכל עונותיו מעידים עליו, והרי הוא תוהה, מתחרט מתוך מכאובים רבים, והוא מתרומם ושב, יוצא מעומק התהום אל גבעת הרום, מטומאה לטהרה, מאפלה לאור גדול…". (אורות הקודש ח"ג עמ' רנב).

אם כן, התנאי השני לחיפוש הוא כינוס פנימי, והזמנים המסוגלים לכך ביותר הם זמנים של משבר[2].

שריפת החמץ

את החמץ שמצאנו עלינו לבער מן העולם, הביעור יכול להיעשות במספר צורות, הדרך הפשוטה ביותר היא לבטלו מליבו – כלומר לא להחשיבו לדבר מה, אלא לעפר, וכפי שמופיע בנוסח הביטול. והדרך המובחרת ביותר היא "בשריפה".

כידוע האש יוצאת דופן כל חומר אחר בעולם, בכך שהיא עולה למעלה בעוד כל דבר בעולם נמשך כלפי מטה (זו הסיבה לכך שהקדמונים שסברו שישנם גלגלים סביב עולמנו, טענו שהגלגל העליון ביותר הינו מיסוד האש), ללמדנו, כי לאחר שמצאנו את "החמץ" עלינו לראות כיצד אנו הופכים אותו לאנרגיה חיובית, למשהו שמקדם ומרים אותנו.

זה יכול להיות בכך שניקח את הכוחות שפיתחנו במקום השלילי למקום חיובי וזה יכול להיות על ידי כך שנסיק תובנות ממה שעברנו ובכך נקדם את עתידנו או כל דבר אחר. זוהי הבחינה של תשובה מאהבה בה הזדונות לא נמחקים (בבחינת ביטול החמץ בלב) אלא הופכים לזכויות – לאנרגיה חיובית שמקדמת ומרוממת את האדם.

"אמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם (על הזדונות) הוא יחיה" (מסכת יומא דף פו ע"ב)


[1] "ביעור החמץ, המסמל את הביעור של כל מיני הכיעורים הנפשיים, מן הכלל ומן הפרט…" (שמונה קבצים, קובץ ח פסקה יא).

[2] אפשרות נוספת, היא ללמוד מהלכה זו, כי עדיף לעשות את ההליך של זיהוי "החמץ" הפנימי בלילה או בעצימת עיניים, במצבים אלו אנו מכונסים יותר פנימה ואז הבדיקה מדויקת יותר.

השאר תגובה